Τελευταια Νεα
Φόρτωση...
Προτάσεις χρηματοδότησης που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ έχει καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Οι προτάσεις αφορούν έργα και δράσεις, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης και οι πηγές χρηματοδότησης είναι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών περιλαμβάνεται, η "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών", η "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών", οι "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων  Δήμου Αχαρνών", το πρόγραμμα "Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών", το "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών", το "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Υλοποίηση Δράσεων προώθησης της απασχόλησης 8μηνης Διάρκειας" και το πρόγραμμα "Benefits4all" στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Αστικές Καινοτόμες Δράσεις".

Οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ξεπερνούν τις 33 ενώ αν προσμετρηθούν και οι θέσεις εργασίας του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 730.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβόςεξήρε, τη συστηματική, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αχαρνών υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, δηλώνοντας σχετικά:

"Η κατάθεση των προτάσεων χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ικανοποιούν για δυο λόγους. Αφενός για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που απορρέουν από τα παραπάνω προγράμματα και αφορούν στις κατηγορίες των ωφελουμένων δημοτών.
Αφετέρου για το γεγονός ότι οι προτάσεις για τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από στελέχη του Δήμου Αχαρνών, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, χωρίς να καταφύγουμε εταιρείες τεχνικών συμβούλων και χωρίς να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, το κόστος των οποίων θα ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ".

Ακολουθεί περιγραφή των προτάσεων χρηματοδότησης με πληροφορίεςγια το είδος των προγραμμάτων και την πορεία εξέλιξης τους, καθώς και συνοπτικός πίνακας αυτών.
Υποβολή Προτάσεων Δήμου Αχαρνών  για συγχρηματοδότηση,
στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Δήμος Αχαρνών έχει υποβάλλει τις κάτωθι προτάσεις:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
1."Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών", προϋπολογισμού 671.000,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΥΔΕΠ Αττικής και χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου  από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία χρόνια, θα απασχολήσει συνολικά 8 άτομα (5 ανανεώσεις συμβάσεων και 3 νέες προσλήψεις), με αριθμό-στόχο 190 ωφελουμένων γυναικών, που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
2. "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 243.360,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".  Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η πρόταση αφορά στη λειτουργία, για τρία χρόνια, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Θα απασχοληθούν 8 άτομα (νέες προσλήψεις) και θα έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και φάρμακα 640 συμπολίτες μας που τελούν σε συνθήκες φτώχειας. Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
3."Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων  Δήμου Αχαρνών", προϋπολογισμού 2.800.000,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η πρόταση αφορά στην οργάνωση δικτύου οικιακής κομποστοποίησης,  χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, στη δημιουργία Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
4.έντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 81.120,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020". Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΗΦΗ είναι ηλικιωμένοι 3ης και 4ης ηλικίας που διαμένουν στον Δήμο Αχαρνών. Η ομάδα-στόχος, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. Επιπροσθέτως, τα άτομα του περιβάλλοντος που τους φροντίζουν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 έτος και θα απασχολήσει 4 άτομα (ανανέωση συμβάσεων). Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
5. "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών", προϋπολογισμού 978.240,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020". Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η Πρόταση αφορά στη δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας  το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες . Προτεραιότητα αποτελεί η διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες.  Θα παρέχονται επίσης, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Η λειτουργία θα διαρκέσει  τρία χρόνια και θα απασχοληθούν 13 άτομα (νέες προσλήψεις).
Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους  (29.09.2016), από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
7. Υπεβλήθη στις 30 Μαρτίου 2016 για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  η Πρόταση για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα Benefits4all, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Αστικές Καινοτόμες Δράσεις" (UrbanInnovativeActions/UIA). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.996.050,00 ευρώ, με χρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ και 20% εθνική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί με τη μορφή εργασίας και αφορά στην ολιστική αντιμετώπιση της φτώχειας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ).  Στον Δήμο μας αντιστοιχούν 314.880 ευρώ χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εφτά εταίροι: ο Δήμος Φυλής, ως επικεφαλής αστική αρχή (leader), ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμος Ασπροπύργου (συνδεδεμένες αστικές αρχές/associatedurbanauthorities), καθώς και η INNOLAND LTD, η ATC, η Π.ΕΔ.Α. και η U.N.C.C.I.A.S. ως εταίροι (deliverypartners).  Οι ωφελούμενοι είναι τα παιδιά, οι μη έχοντες πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μειονότητες. Βρισκόμαστε στη τελική φάση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 13 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Εβδομάδας των Περιφερειών στις Βρυξέλλες.

Και 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
"Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Υλοποίηση Δράσεων προώθησης της απασχόλησης Οκτάμηνης Διάρκειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

Ωφελούμενοι θα είναι 698 μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον τοπικό ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε άυλες δράσεις και έργα, με άμεση συσχέτιση με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις.  Στην πρώτη φάση της κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν τριακόσιοι σαράντα εννέα ωφελούμενοι (349). Μέρος της δαπάνης για τα υλικά θα καλυφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  (5% της μισθολογικής δαπάνης). Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Εργασίας για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 
Το αίτημα μέρους της αντιπολίτευσης για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο είναι θολό και ασαφές.
Το ΣΟΕ (Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης) είναι μια τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβει έγκριση.
Ο Δήμος Αχαρνών δεν έχει καμία απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα που έχει ορίσει το Υπουργείο.
Το  ζητούμενο άλλωστε δεν είναι να "προλάβουμε κάτι" αλλά να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο για να ορθοποδήσει ο Δήμος Αχαρνών οικονομικά.
Άλλωστε ο ρόλος των αιρετών είναι να δίνουν την "πολιτική γραμμή" και για την παρούσα δημοτική αρχή η "πολιτική γραμμή" είναι:
η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία.
Οι εποχές του "δεν πληρώνω", "δώσε περίοδο χάριτος" κλπ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Δεν γνωρίζουμε αν πρόθεση μέρους της αντιπολίτευσης είναι να αναλάβει ένα ρόλο τύπου "εσωτερικής τρόικα", αλλά όπως και να έχει το όψιμο ενδιαφέρον για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών δεν πείθει κανέναν.
Πληροφορούμε δε τον πρώην Δήμαρχο κ. Ντούρο και τον Αντιδήμαρχό του στα Οικονομικά κ. Βρεττό ότι, ο τρόπος οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών από το Οικονομικό Παρατηρητήριο είχε υποδειχθεί και τον Ιανουάριο του 2013 επί των ημερών τους.
Το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2012 η διοίκηση Ντούρου προέβλεπε δανεισμό 36.945.613,17 ευρώ. (απόφ. δημ. συμβ. 398/11-12-2012)
Σε αυτό το σχέδιο, το Οικονομικό Παρατηρητήριο απάντησε επί λέξει:
" Η Ελεγκτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω εκτεθείσα οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών εκτιμά ομόφωνα ότι το απαιτούμενο ποσό 36.945.613,17 ευρώ δεν θα βοηθήσει το Δήμο να εξορθολογήσει την οικονομική του διαχείριση.
Κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή του Δήμου σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία".

Αφού δεν θέλησαν να αναλάβουν καμία ευθύνη τότε, σήμερα τι ακριβώς επιδιώκουν;
Η παρούσα δημοτική αρχή έχει καταβάλει σε δόσεις δανείων προηγούμενων ετών το ποσό 5.182.272,97 € για τα έτη 2015 – 2016.
Η αποπληρωμή οφειλών και η συνέπεια, ήταν η πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής πριν το Οικονομικό Παρατηρητήριο και δεν έχει αλλάξει με την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο. 
… ανάμεσα στις περιοχές που «χτυπούσαν»,  Μενίδι και Θρακομακεδόνες 

… δωρεά από το Λύκειο Ελληνίδων των Αχαρνών
…για τη νέα Χορευτική Χρονιά 
Σας προσκαλούμε το Σαββάτο 8 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ να γλεντήσουμε ηπειρώτικα με την παραδοσιακή ζυγιά του Θοδωρή Γεωργόπουλου, του Μιχάλη Ζάμπα, του Παναγιώτη Ξυδέα και του Σάκη Κάκου.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας , Μελπομένου & Αχαρνέων Ιππέων στο Προφήτη Ηλία Αχαρνών. 
Θα προσφερθούν ζυγούρι στη λαδόκολλα, ηπειρώτικη τυρόπιτα και σπανακόπιτα , κρασί Ζίτσας και αναψυκτικά σε χαμηλές τιμές. 
Σας περιμένουμε για μια βραδιά παράδοσης γεμάτη εκπλήξεις!
Ισχύουν και τα διαρκείας 

Μία ακόμη φιλική αναμέτρηση θα πραγματοποιήσει ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ αυτή την φορά στο Δημοτικό Γήπεδο των Αχαρνών! Αφού το Πρωτάθλημα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του. Στα πλαίσια αυτής εντάσσεται το φιλικό απέναντι στον Παναιγιάλειο, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 1η Οκτωβρίου στις 17:00.
Το εισιτήριο της γενικής εισόδου έχει οριστεί στα 5 ευρώ, ενώ ισχύουν και τα διαρκείς εισιτήρια για όσους τα έχουν ήδη προμηθευτεί!
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως η διάθεση των διαρκείας συνεχίζεται κανονικά. Καλέστε στα τηλέφωνα 6974844834 (Κλήμης Κολιός) και 6989500000 (Δημήτρης Κουλουριώτης) ή προμηθευτείτε το δικό σας διαρκείας εισιτήριο με κόστος 100 ευρώ από τα γραφεία της ομάδας και την ημέρα του αγώνα.


Νέες επιβαρύνσεις για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στη βουλή με συνοπτικές διαδικασίες.
Μαζί με το έγκλημα της παράδοσης στο κεφάλαιο όλων των βασικών κοινωνικών αγαθών ( ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, νερό, αστικές  συγκοινωνίες κλπ), καταργεί και αρκετές από τις διατάξεις του αντιασφαλιστικού νόμου που υποτίθεται ότι ευνοούσαν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.
Με το σημερινό νομοσχέδιο:
·        Αυξάνει το ποσό της εξαγοράς ετών ασφάλισης.
·        Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές των ιδιοκτητών μικρών τουριστικών καταλυμάτων.
·        Καταργεί ακόμα και τη σταδιακή αύξηση των εισφορών που είχε η ίδια η κυβέρνηση θεσπίσει για ορισμένες κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη στη υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων για το «κλείσιμο» της  πρώτης  αξιολόγησης με συνοπτικές διαδικασίες (μέσω υπουργικών αποφάσεων). Όλα τα μέτρα είναι κομμένα και ραμμένα για την ανάκαμψη του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
Καμιά αναμονή.
 Τώρα χρειάζεται οργάνωση του αγώνα μας, ενάντια στη νέα επίθεση που έρχεται.
·        Υψώνουμε τοίχος στην πολιτική που μας εξοντώνει.
·        Παλεύουμε για την ανάκτηση των απωλειών μας των τελευταίων χρόνων.
·        Δυναμώνουμε το σωματείο μας τον Σ.Ε.Β.Α. , παλεύοντας μέσα από αυτό  να δυναμώσει η αντίσταση και η αλληλεγγύη.
Μπροστά στη νέα λαίλαπα κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να είναι μόνος.                                                                   Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.Α. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δυναμικό ξεκίνημα….» 

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει τις δράσεις του το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς το προσεχές χρονικό διάστημα θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις test-pap και με ελάχιστο κόστος ψηφιακές μαστογραφίες σε συμπολίτισσές μας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις test-pap θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, αρχίζοντας από τις 17 Οκτωβρίου, ενώ οι ψηφιακές μαστογραφίες στις 18 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2102467871.
Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, κ. Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Εύχομαι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες και κυρίως αυτές που αδυνατούν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, λόγω της σημερινής κατάστασης. Σκοπός μας είναι να περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε όλους τους συμπολίτες μας.»
Μείωση εσόδων κατά 7% παρουσίασε το καζίνο Λουτρακίου

Μείωση εσόδων κατά 7% παρουσίασε το καζίνο Λουτρακίου στο οκτάμηνο του 2016 με τα έσοδα να φάνουν τα 36,8 εκ. ευρώ, έναντι 39,8 εκ. ευρώ του οκταμήνου 2015. Τα  συνολικά έσοδα των 9 καζίνων της χώρας, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία οκταμήνου, αφού συνολικά παίχτηκαν 170,374 εκ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2016 έναντι 173,73 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό οκτάμηνο. Τα περισσότερα καζίνο αύξησαν τα μεγέθη τους από πέρσι αλλά τα συνολικά μεγέθη επηρεάστηκαν από τη σημαντική πτώση του τζίρου του καζίνο Λουτρακίου κατά 7% και από την μείωση 9% του καζίνου Πάτρας.
Αντίθετα σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το σύνολο των καζίνων στο τελευταίο καλοκαιρινό δίμηνο, το οποίο παρουσίασε αύξηση 14,5% έναντι του αντίστοιχου περσινού κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης 31%  που παρουσίασε ο Ιούλιος ( με έσοδα 22,252 εκ. ευρώ) έναντι του περσινού Ιουλίου των capital controls  (16,963 εκ. ευρώ).. O Αύγουστος σημείωσε αύξηση 2,1% έναντι του Αυγούστου 2015.
Το μεγαλύτερο καζίνο της χώρας, με βάση τα έσοδά του, είναι το καζίνο Πάρνηθας, με έσοδα στο οκτάμηνο στα 56,083 εκ. ευρώ αυξημένα από το περσινό οκτάμηνο κατά 1%, ακολουθεί το Καζίνο Θεσσαλονίκης με έσοδα οκταμήνου 46,186 εκ. ευρώ και στην τρίτη θέση είναι το Καζίνο Λουτρακίου με έσοδα 36,753 εκ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση  20% παρουσίασε στο οκτάμηνο το καζίνο Κέρκυρας, με έσοδα οκταμήνου 3,304 εκ. ευρώ από 2,751 εκ. στο περσινό οκτάμηνο ενώ αύξηση 13% από πέρσι σημείωσε το Πόρτο Καρράς με έσοδα 1,917 εκ. ευρώ, (από τα οποία τα 949.277 έκανε τον Αύγουστο).