Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών την Τρίτη 12 Ιουνίου


                                        
                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                       

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 12-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12ης -06-2018

 1  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2018.

2 «Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης  του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018.»

3 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
α) Σύσταση Τμήματος έλεγχου.
β) Σύσταση  Υπηρεσίας Ύδρευσης.
γ) Τμηματικές Τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

4  Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αρίθμ. 42/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και εναρμόνισης του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨.

5  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/17-10-2017 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα.

6  «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4/1-12-2017 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα ».

7  «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/16-2-2018 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα ».

8 «Αναστολή Εισφορών σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα της Π.Ε. Μ. Σχοίνα
Α’»

9  «Αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των α) Τρεμουντάνη Γεώργιου και β) Τρεμουντάνη Αναστασίας-Γεσθημανής στην ΠΕ Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α με ΚΑ 3821019 & 021 στο Ο.Τ. 2767».

10  Ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την βεβαίωση του εκκαθαριστή της ΚΕΔΑ για την υπόθεση των υπαλλήλων Μπούκη Ιωάννας και Καμπόλη Ευάγγελου.

11 Καθορισμός εξωδικαστικής τιμής μονάδος α) για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης λόγω απαλλοτρίωσης και β) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος για την Πολεοδομική ενότητα Μ. Σχοίνα Α΄

12  «Καθορισμός εξωδικαστικής τιμής μονάδος για την μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα για την Π.Ε. «Μ. Σχοίνα Α΄»

13  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης, με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από μη υποβολή προσφορών για την ομάδα «Β΄- Επιβατικά Οχήματα 1400 Κυβικών», του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων.

14  «Έγκριση ή μη οικιστικών πυκνώσεων στον Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και αποτύπωσή τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»

15  Παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο Γυμναστικό Σύλλογο «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

16  α) Έγκριση ανάθεσης λογιστικής υποστήριξης του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού στο Λογιστικό Γραφείο με την επωνυμία «Ιγνατιάδης Νικόλαος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τις Αχαρνές και β) έγκριση συνολικού ποσού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (=4.000,00 + 960,00€) για τη δαπάνη ορισμού του Λογιστικού Γραφείου «Ιγνατιάδης Νικόλαος και ΣΙΑ Ε.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών ως Οικονομικού Συμβούλου (σύνταξη οικονομικών καταστάσεων)  του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού του Δήμου Αχαρνών, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4261/14 (ΦΕΚ Α 107)

17  α) Ανάθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωσταντίνου βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ.Χλέπας & Συνεργάτες» και β) ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (=4.000,00 + 960,00€) για να εκπονήσει Γνωμοδότηση επί των ακολουθητέων διαδικασιών εκ μέρους του Δήμου για την εξωδικαστική αποζημίωση ακινήτων λόγω ρυμοτομίας. 


18  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

19  Αντικατάσταση μέλους επιτροπών εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.

20 «Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου »

21  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

22 Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική τράπεζα για την πάγια προκαταβολή του Δήμου Αχαρνών.

23 Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική τράπεζα για την πάγια προκαταβολή της δημοτικής κοινότητας Θρακ/νων.

24 Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική τράπεζα για την πάγια προκαταβολή της δημοτικής κοινότητας Αχαρνών.

25 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την ετήσια συντήρηση & υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) & λογισμικού (Software).

26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την ετήσια συντήρηση ψυκτών και κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

27 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης των συστημάτων Η/Ζ (γεννήτριας) – υποσταθμού μέσης τάσης –UPS των κτιρίων του Δήμου.

28 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών ετήσιας συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων των Κ.Ε.Π.

29  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του ιατρού εργασίας του Δήμου.

30 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.

31  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής γεωργικών μηχανημάτων του Δήμου.

32  “Αποδοχή ή όχι αιτήσεων έγκρισης εγκαταστάσεων σταθμών βάσης κινητής  τηλεφωνίας (κεραιών) στο Δήμο Αχαρνών”

33 «Επιβολή λόγω μη διακοπής δραστηριοτήτων που άπτονται υπηρεσιών παιδικού σταθμού, ιδιοκτησίας Μπουρίτη Αθανασίας, με δ.τ  « ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ», που στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Παρμενίωνος αρ. 65 στην περιοχή Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών», ύστερα από τη μη εφαρμογή της υπ΄αριθ. 26/3449/18-01-2018 απόφασης Δημάρχου περί διακοπής λειτουργίας».

34 «Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»

35  Διαγραφή  οφειλής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 που αφορά το έτος 2014  των οφειλετών κ. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ  διότι χρεώθηκε σε Β.Κ. εκ παραδρομής ενώ είχε εξοφληθεί από το πρόγραμμα της Οικονομικής

36  Διαγραφή  οφειλής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 των οφειλετών κ. Πορτούλη Βασιλικής για το έτος 2017 , κ. Θωμόπουλου Βασίλειου του Ιωάννη για το ακίνητο  επί της οδού Φιλίππου Β 11 για τα έτη 2014-2017, διότι χρεώθηκαν εκ παραδρομής.

37 Διαγραφή  οφειλής από τον  Β.Κ. 31/22-01-2018 του οφειλέτη κ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που αφορά χρέωση κλήσης διότι την είχε εξοφλήσει στα ΕΛΤΑ  2-10-2015.

38  Διαγραφή  οφειλής από τους  Β.Κ. 451/452/453/454 & 198  του οφειλέτη ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ  διότι τα ποσά εξοφλήθηκαν στο όνομα ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ.

39 Διαγραφή  οφειλής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 της οφειλέτριας κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑΣ  για τα έτη 2016-2017  , διότι χρεώθηκε  εκ παραδρομής

40 «Διαγραφή των οφειλών από τον Β.Κ 476/2017 που αφορούν Επιστροφή  Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Προνοιακών    Επιδομάτων 1) Του ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 52,16 €. 2) Του ΜΠΑΖΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 156,50€.

41 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών στο όνομα Κωνσταντινίδου Αγγελικής του Ιωάννου από βεβαιωτικούς καταλόγους με αρ.63/2007,84/2011,& 85/2011.

42 «Διαγραφή οφειλής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 της οφειλέτριας κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   για το έτος 2017  , διότι χρεώθηκε  εκ παραδρομής ενώ έχει εξοφλήσει στο πρόγραμμα της Οικονομικής.»

43 «Διαγραφή της οφειλής των κ.κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΟΤΣΗ–ΚΙΤΣΟΥ ΖΟΥΛΙΕΤΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ, ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΦΑΝΗΣ  που αφορούν εισφορά γης σε χρήμα. Επίσης των κ.κ. ΔΡΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΡΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που αφορά εισφορά γης σε χρήμα & μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ».

44 «Διαγραφή  οφειλής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 ποσού 11,31€ του οφειλέτη κ. ΣΥΡΑΝΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ διότι χρεώθηκε σε Β.Κ. εκ παραδρομής»

45  Διαγραφή των οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 


O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου