Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

82 Θέσεις για καθαρίστριες στα Σχολεία προκηρύσσουν Α βάθμια και Β βάθμια Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αχαρνών


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Κώστας Καρυδάκης 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β ́) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90
 • Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ.Α ́).
Προκηρύσσει
Την πλήρωση 52 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, από την Δευτέρα 17-7-2017 έως και την Παρασκευή 21-7-2017 και ώρες 9:00 έως 12:00 π.μ., Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 • Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και 2132072434

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     

 Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Γεωργία ΕυθυμιάδουΈχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β ́) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
 • Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90
 • Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ.Α ́).
Προκηρύσσει
Την πλήρωση 30 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, από την Δευτέρα 17-7-2017 έως και την Παρασκευή 21-7-2017 και ώρες 9:00 έως 12:00 π.μ., Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 • Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και 2132072397
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου