Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Με 70 θέματα συνεδριάζει σήμερα στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να 
παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) 
στις 06/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα 
παρακάτω θέματα:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 06/06/2017

1 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) και απαλλαγή του 
εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη

2 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Πληροφόρησης και 
Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών (ΚΥΠΕΚΟ) και 
απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη

3 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΚΔΑ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε 
ευθύνη

4 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών Οικ. Έτους 2017.

5 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5001005 που εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

6 «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διάρκειας έως 
τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω δασικών 
πυρκαγιών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του 
Ν.4325/2015 ».

7 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού εικοσιέξι (26) ατόμων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

8 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS): 5002323, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020».

9 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης ««Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών». Κωδ. Πράξης: 
5001330 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

10 Έγκριση Προγράμματος Δράσης & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών».

11 «Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της αποζημίωσης της Προέδρου της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. ειδικού καθεστώτος και των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης».

12 «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2017»

13 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2017 του 
ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

14 Ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ.:52/29-03-2016 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου για αλλαγή του χώρου παραχώρησης στον Σύλλογο Τριτέκνων «Η 
Ζεστή Αγκαλιά»

15 «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’, οικονομικού έτους 2017»

16 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ»

17 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ), του Βαμβακάρειου Ξενώνα Α΄.»

18 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ), του Βαμβακάρειου Ξενώνα Β΄.»

19 Απόφαση σχετικά με την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού απ’ ευθείας 
αγοράς εδαφικής έκτασης λόγω απαλλοτρίωσης και καθορισμός ανώτατων ορίων 
χρηματικής αποζημίωσης.

20 Επανέγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής 
έκτασης λόγω ακύρωσης της απόφασης 10/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης συνολικού εμβαδού 1,26τ.μ. στην Π.Ε ¨ΠΥΡΓΟΥΘΙ’¨ που 
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ ΝΤΣΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΣΟΥΝΟΥ το γένος 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

21 Επανέγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής 
έκτασης λόγω ακύρωσης της απόφασης 11/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης συνολικού εμβαδού 10,52τ.μ. στην Π.Ε ¨ΛΑΘΕΑ Α’¨ που 
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ ΖΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ και 
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ το γένος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ

22 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2016

23 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2017

24 Ορισμός μελών της Ονοματοθεσίας και Μετονομασίας οδών και πλατειών του 
Δήμου Αχαρνών.

25 Δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου 
κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το Ν.3325/05, 
από την εταιρεία ΝΙΚΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΑΕΒΕ

26 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 276/10-06-2010 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου περί αποκατάστασης ιδιοκτησίας και δημιουργία υποχρέωσης 
αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 280601, 280602,281618 στα Ο.Τ. 1485 
και 1487 της Π.Ε. Λαθέα Α’.

27 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης Ρ-40 Επί της οδού ΝΑΡΚΙΣΟΥ.

28 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29 Εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 16720/973/2017 ένστασης κατά του υπ΄αριθμ. 1/17- 
01-2017 αποσπάσματος πρακτικού του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., που αφορά την άρση και
επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο
Ο.Τ.9( Γ1413) της Π.Ε. «Λαθέα Α΄» λόγω δικαστικών αποφάσεων».

30 ¨Ορισμός ή μη του Δήμου Αχαρνών, ως επισπεύδοντος για την σύνταξη 
«πράξεως αναλογισμού, τακτοποίησης και αποζημίωσης» επί της οδού Τίμου 
Μωραϊτίνη στην περιοχή «Λυκότρυπα» του Δήμου Αχαρνών και έγκριση σύνταξης 
αυτήςμε τις διατάξεις του Π.Δ. 17-07-1923¨.

31 Άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στα Ο.Τ. 305-307 της Π.Ε. «Λυκότρυπα» (υπόθεση Βουμβάκης)», λόγω δικαστικής 
απόφασης.

32 Άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 και 
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. (ΚΦ) Γ2407β-
Γ2407γ της Π.Ε. «Αγ. Παρασκευή» για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 333601 (υπόθεση 
Σταύρου Δημητρίου, Χρήστου & Ελένης).

33 Συντήρηση ή ανακατασκευή τμημάτων κυρίων οδικών αξόνων του Δήμου 
Αχαρνών

34 Αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Αχαρνών και 
ορισμός νέων μελών.

35 «Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ 
Συνδέσμος Πάρνηθας –ΣΥΝ.ΠΑ. και ορισμός νέου εκ της πλειοψηφίας.»

36 Ορισμός υπευθύνου της ομάδας Εθελοντών Δήμου Αχαρνών η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 125/02-04-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών.

37 Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου 
Αχαρνών , που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.114/02 – 04 – 2015 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών.

38 Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής για τον έλεγχο λειτουργίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών, που συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθμ. 256/09, 
186/17 – 05 – 2012 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

39 Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 
384/18-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

40 Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων για το κληροδότημα Ροδίας Στριφτού

41 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία 
VODAFONE – PANAFON AE (αρ. πρωτ. αίτησης 21218/4-4-2017) με Ανάδοχο 
εταιρεία την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

42 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία 
VODAFONE – PANAFON AE (αρ. πρωτ. αίτησης 20788/3-4-2017) με Ανάδοχο 
εταιρεία την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

43 Ανάληψη ή μη του Δήμου Αχαρνών, όλων των εξόδων για την σύνταξη 
«πράξεως αναλογισμού, τακτοποίησης και αποζημίωσης» (πλην των εξόδων 
σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος), στο Ο.Τ. 367Α στην περιοχή 
«Λυκότρυπα» του Δήμου Αχαρνών.

44 Λήψη απόφασης για ανάγκη εκμίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται στην 
περιοχή του Προφήτη Ηλία (Α και Β συγκρότημα).

45 «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης 
νέου κτιρίου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών λόγω λήξης της 
παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για το σχολικό έτος 2016-2017.»

46 «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης 
νέου κτιρίου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών λόγω λήξης της 
παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για το σχολικό έτος 2016-2017.»

47 «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης 
νέου κτιρίου για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών λόγω λήξης της 
παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για το σχολικό έτος 2016-2017.»

48 Αντικατάσταση Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό 
έτους 2017.

49 Παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» & «Σοφοκλής» στην
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»

50 Λήψη απόφασης για έκδοση της «Κάρτας Δημότη».

51 Έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

52 Εξαίρεση από την πληρωμή τέλους για την σύνταξη διορθωτικής πράξης 
εφαρμογής.

53 Λήψη απόφασης για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επί της 
παραρεμάτιας οδού Ιλισού (ρέμα Εσχατέας) που βρίσκεται μεταξύ της οδού 
Βαρδουσίων και οδού Βούρβαχη του Δήμου Αχαρνών λόγω αυξημένης 
επικινδυνότητας.

54 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών»

55 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του 
έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση 
επί έλασσον δαπανών

56 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
17 ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

57 Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 305/20-12-2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα:
«Ακριβής προσδιορισμός θέσης μικροπωλητή & καθορισμός εμβαδού (τ.μ.) των 
ήδη καθορισμένων θέσεων και προσδιορισμένου ισάριθμου συγκεκριμένου αριθμού
αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία 
επαγγέλματος Δήμου Αχαρνών για το έτος 2017 με απόφαση της Περιφέρειας 
Αττικής», ως προς τις 2 (δυο) θέσεις που αναφέρονται στη Π.Ε. Θρακομακεδόνων 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΕΜ – 1278 / 01-03-17 (σχετ. πρωτ. Δήμου 
Αχαρνών 23490/11-04-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.

58 «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός 
εκπροσώπων.»

59 Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων των Παρατάξεων της μειοψηφίας στην 
Εκτελεστική Επιτροπή για τη λειτουργία της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου.

60 «Τροποποίηση του Β’ μέρους της με αριθμ. 90/2016 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση κατάλληλων χώρων (κτιρίων κ.α.) στην 
περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, προκειμένου να στεγαστούν παραρτήματα 
υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και φορείς του Ολυμπιακού Χωριού»

61 Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την Καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του Δήμου.

62 Ορισμός μελών της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Αχαρνών.

63 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.632,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δια μέσου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, χρονικής περιόδου
Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2017

64 Τροποποίηση της με αριθ. 44/13-3-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
που αφορά στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

65 «Ψήφιση πίστωσης 181. 317, 15 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια μέσου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη των 
λειτουργικών τους αναγκών». ( Β΄κατανομή 2017).

66 Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου, για τη χρήση οικονομικού έτους 2015 και 2016.

67 Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου 
και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού ποσού 74.313,20 € και της 
διαδικασίας εκτέλεσής της.

68 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα 
του Δήμου και του τρόπου εκτέλεσής της.

69 Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού 
γαλακτώματος, συνολικού ποσού 49.600,62 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της.

70 Παραχώρηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2251 οχήματος συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 8 κυβικών στο Δήμο Κύθνου με 
συμβολαιογραφική πράξη που έχει συμφωνηθεί από τον Δήμο Αχαρνών και την 
Ε.Ε.Α.Α. από κοινού και παράλληλα έχει κινηθεί διαδικασία δωρεάν παραχώρησης 
από Ε.Ε.Α.Α νέου καινούριου οχήματος χωρητικότητας 16 κυβικών προς εμάς.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου